สั่งซื้อสินค้าติดต่อ @KCGOnline โทร. 098-286-6698 และ 098-286-6658 อีเมล : ecommerce@kcgcorporation.com

การบริการลูกค้า

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้ให้บริการทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้


การประกันและการคืนสินค้า

• ในการตรวจรับสินค้า ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องตรวจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์พร้อมใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงนามรับสินค้าในใบรับสินค้าทุกครั้ง

• หากตรวจพบความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ติดต่อกลับมายังศูนย์บริการของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นไว้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อไว้โดยสมบรูณ์แล้ว

• การพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

• ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้าเท่านั้น หากตรวจสอบพบหรือพิสูน์ได้ว่าการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้บนฉลากสินค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์


การสั่งซื้อสินค้า

• ผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า เมื่อมีการกดยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์แล้ว ให้ถือคำสั่งซื้อสินค้านั้นมีผลสมบรูณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• การได้การกดยืนยันคำสั่งซื้อจะถือว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ตกลงยอมรับในข้อตกลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์อนุญาตให้บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ในการจัดส่งสินค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคล

• รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าและอาจไม่เหมือนกับสินค้าของจริง

• หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ถือว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ตกลงเข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นับแต่การซื้อครั้งแรกจากเว็บไซต์

• สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป


การขนส่ง

• ภายหลังการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่ง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับแจ้งไว้

• การจัดส่งสินค้าของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในเขต กรุงเทพและเขตปริมณฑลเท่านั้น นอกเขตพื้นที่นี้กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่: 098-286-6698, 098-286-6658 หรือ อีเมล: kcghouse@kcgcorporation.com

• ในการสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านระบบเว็บไซค์ทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งฟรีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าให้กับยอดการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่น้อยกว่า 1,200 บาท

• ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าสำหรับในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลคิดในอัตราเหมา คือ 90 บาท

• อาหารแช่แข็ง / แช่เย็น สามารถจัดส่งได้ในเขต กรุงเทพและเขตปริมณฑลเท่านั้น นอกเขตพื้นที่นี้กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่: 098-286-6698, 098-286-6658 หรือ อีเมล: kcghouse@kcgcorporation.com


การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

• ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์

• ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆเท่านั้น

• หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย


การชำระเงิน

• การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตและข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

• การชำระเงินผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการชำระเงินของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ โดยการชำระเงินของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินและข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

• การชำระเงินโดยการเรียกเก็บเงินปลายทาง ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดให้ครบตามมูลค่าที่ระบุไว้ตามคำสั่งซื้อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขนส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขนส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะออกใบรับสินค้าให้แก่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ยึดถือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระราคาค่าสินค้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

• เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอรชั่น จำกัด หรือที่บริษัทในเครือ ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้

• เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า และหรือเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นให้ใช้ในเว็บไซต์นี้ได้

• ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และมีข้อแม้ว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของให้กับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและไม่ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งเอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆด้วย

• การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลง ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์ ซึ่งทางผู้ให้บริการสามารถตกลง หรือยกเลิกได้ เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการเกินเงื่อนไขที่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์

2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

• ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ


การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

• บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

• เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นจะมีกลุ่มบริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการก็ตาม การตัดสินใจว่าบริการ และหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นหรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์

• ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใดๆ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ หรือของบุคคลใดๆ ทั้งนี้ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ เว้นแต่จะถูกกำหนดหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น


ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

• ผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ความรับผิดของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์

• ผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมหรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด